Regulamin serwisu

§ 1. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r.poz. 650) i jest udostępniany nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie,utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. DEFINICJE

Usługodawca

Potest Sp. z o.o., Al. Racławickie 33/26a,, 20-049 Lublin, KRS: 0000577611, NIP: 7123300861, Regon: 362585112
Tel.: +48 691070053
email: info@potest.pl

Cennik
udostępniana w Serwisie informacja o opłatach należnych Usługodawcy za świadczone na rzecz Użytkownika Usługi.

Dane
jakiekolwiek informacje oraz treści, w szczególności zdjęcia, obrazki, wiadomości tekstowe, które Użytkownik umieszcza w ramach Konta.

Dane Osobowe
dane identyfikujące Użytkownika, zgromadzone przez Usługodawcę m.in. poprzez formularz rejestracyjny korzystania z Serwisu oraz poprzez Konto Użytkownika i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności Serwisu.

Dostawcy Metod Płatności
wskazani w Serwisie zewnętrzni operatorzy Metod Płatności, odpowiadający za prawidłowość realizacji usługi przekazu płatności dokonanych przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy.

Hasło/kod jednorazowy
ciąg znaków ustalonych przy dokonaniu Rejestracji, niezbędny do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.

Konto
oznaczony adresem e-mail (Login) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie;

Konsument
osoba fizyczną dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Metody Płatności
usługa przekazu płatności za świadczone za pośrednictwem Serwisu Usługi oraz za nabywane za pośrednictwem Serwisu Towary.

Nazwa Użytkownika
nazwa/adres e-mail Użytkownika podawana/y w formularzu rejestracji na etapie zakładania Konta, umożliwiająca/y późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, w tym podczas zawierania Umowy.

Newsletter
biuletyn elektroniczny stanowiący Usługę bezpłatną świadczoną na rzecz Użytkownika, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi.

Regulamin
niniejszy regulamin stanowiący umowę zawartą między Użytkownikiem Serwisu a Usługodawcą określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz procedury reklamacyjnej.

Rejestracja
czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana za pomocą panelu rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie.

Produkt
przedmiot świadczonej Usługi objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji. Dostępność danego produktu może być limitowana.

Serwis
rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.potest.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Strona Internetowa
strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis.

Treści Cyfrowe
dostępne za pośrednictwem Serwisu pliki elektroniczne, zawierające treści, obrazy, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) w szczególności szkolenia, kursy i inne formy przekazywania wiedzy.

Użytkownik
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Umowa Licencyjna
umowa na korzystanie przez Użytkownika z Treści Cyfrowych, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługi
wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności polegające na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości dostępu do Serwisu oraz korzystania z Serwisu, możliwości składania zamówień na Webinary a także zawieraniu z Usługodawcą Umów Licencyjnych na korzystanie z Treści Cyfrowych.

Webinar
szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty, konferencje oraz inne formy przekazywania wiedzy i umiejętności a także kształcenia, prowadzone online i realizowane za pomocą technologii webcast umożliwiającej transmisję i dostarczanie prezentacji zawierających video, dźwięk oraz tekst poprzez przeglądarkę internetową w czasie rzeczywistym („na żywo”) a także umożliwiającą komunikację dwustronną, pomiędzy osobą prowadzącą Webinar, a jego uczestnikami.

Zablokowanie Konta
stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług.

Zamówienie
złożona przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oferta zawarcia Umowy.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Usługodawcy, a korzystanie znich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Użytkownika z treści i Usług prezentowanych w Serwisie.
 4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz połączenia z siecią Internet.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich.
 6. Poszczególne Usługi, zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Użytkownika wymagają jego Rejestracji.
 7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 8. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 9. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Usługodawcę na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę.
 10. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Treści Cyfrowych ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 11. Użytkownik korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treści Cyfrowe w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w ich treść, strukturę, formę,grafikę ani w mechanizm działania Serwisu.
 12. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami,naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, w formach stosowanych w Internecie.
 14. Informacje o Produktach podane na Stronach Internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 15. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE.

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, a w przypadku udziału w Webinarze także umożliwiającego odbiór i przekazywanie wizji i fonii,
  • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer,Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera lub innej kompatybilnej,obsługującej pliki cookies,
  • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych zaleca się pobranie aplikacji ClickMeeting z internetowego sklepu iTunes App Store lub Google Play.
 3. Przed skorzystaniem z Usługi Użytkownik obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług Użytkownik powinien zwrócić się do Usługodawcy wysyłając stosowne zapytanie na adres info@potest.pl
 4. Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach Treści Cyfrowych może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą materiały wideo.
 5. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie było poprawne.Jednak Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do usług (np.wskutek zablokowania dostępu do Usługi pomimo postępowania zgodnego z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Usługodawcy i będą one rozpatrywane indywidualnie.
 6. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik (firewalle-blokady, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług w Serwisie.
 7. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych.

§ 5. ZASADY DOSTĘPU DO USŁUG W SERWISIE.

 1. Korzystanie z Usług może być bezpłatne lub odpłatne.
 2. Cena Usługi określana jest każdorazowo przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
 3. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Użytkownika, a w przypadku Newslettera, z chwilą skutecznego dokonania przez Użytkownika subskrypcji (zamówienia) Newslettera.
 4. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług odpłatnych następuje w wyniku skutecznie dokonanej przez Użytkownika Rejestracji oraz uiszczenia przez Użytkownika zapłaty za daną Usługę.

§ 6. REJESTRACJA ORAZ UMOWA NA KORZYSTANIE Z SERWISU.

 1. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien podać swoje Dane Osobowe oznaczone w formularzu dostępnym na Stronie Internetowej Serwisu jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Użytkownika w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji.
 2. Podczas procesu Rejestracji Użytkownika wypełnia dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny i postępuje zgodnie z zaleceniami. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie powiązanego z Nazwą Użytkownika. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego hasła dostępu do Konta.
 3. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż podane Dane Osobowe są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie Danych Osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.
 4. Utworzenie oraz korzystanie z Konta są dobrowolne oraz bezpłatne.
 5. W przypadku osób fizycznych dla założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Użytkownika innym Użytkownikom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników.
 7. W przypadku śmierci Użytkownika będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,Umowa na korzystanie z Serwisu wygasa, natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte wskutek zgłoszenia i wykazania Usługodawcy okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy.

§ 7. USŁUGA NEWSLETTER.

 1. W ramach Usługi Newsletter Usługodawca wysyła zamówiony przez Użytkownika Newsletter na podany przez niego adres e-mail.
 2. Usługa subskrypcji (wysyłania na podany adres e-mail) Newslettera jest usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.
 3. Możliwość korzystania przez Użytkownika z Usługi Newsletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Każdy Newsletter pochodzący od Usługodawcy adresowany do Użytkownika zawiera:
  • informację o nadawcy;
  • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
  • informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi w postaci Newslettera lub zmianie jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika.

§ 8. UCZESTNICTWO W WEBINARACH.

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługę odpłatną Webinar. Uczestnictwo w Webinarze jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika zasad uczestnictwa w wydarzeniu.
 2. Usługa Webinar polega na umożliwieniu Użytkownikowi wzięcia udziału w seminarium online o tematyce szczegółowo opisanej na Stronie Internetowej Serwisu, jak również na przekazaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę, po zakończonym seminarium online,Materiałów, związanych z jego przedmiotem, wskazanych na Stronie Internetowej Serwisu.Materiały dostarczane są do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia, niezwłocznie po zakończeniu seminarium online, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego.
 3. Użytkownik składając zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu wybiera Webinar, którym jest zainteresowany oraz wypełnia dedykowany formularz i postępuje zgodnie z zaleceniami. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Webinar, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawartą umową.
 4. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem,akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapisania się na Webinar. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa oświadczenie usługi drogą elektroniczną
 6. Link do Webinaru oraz jednorazowy kod dostępu będzie przesłany Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej niezwłocznie, nie później niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem świadczenia usługi Webinar.
 7. Webinar odbędzie się na platformie clickmeeting.com.
 8. Celem skorzystania z Webinaru organizowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem
  Strony Internetowej Serwisu i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Użytkownik powinien posiadać również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (na przykład głośniki lub możliwość podłączenia słuchawek), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku wramach Usługi Webinar prowadzonej za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 9. Użytkownicy uczestniczący w Webinarach nie mogą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim. Materiały edukacyjnenie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom niebiorącym udziału w Webinarach.
 10. Webinary mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 11. Poprzez udział w Webinarach Użytkownik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy Webinar. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Użytkownikom.
 12. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Webinaru. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich nie zgodnie z instrukcjami trenera.
 13. Na ostatnim etapie Webinaru – po wypełnieniu testu lub ewaluacji – Użytkownik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie (poprzez jego samodzielne wygenerowanie na adres e-mail). Usługodawca zastrzega sobie dodatkowo prawo poddania Użytkownika w trakcie trwania Webinaru krótkim zadaniom aktywizującym, które zweryfikują jego faktyczny w nim udział.
 14. Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności za udział w Webinarze w terminie określonym na Stronie Internetowej. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Użytkownikom na podstawie indywidualnych ustaleń.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Webinaru do momentu jego rozpoczęcia. Webinar może być odwołany telefonicznie bądź też pocztą elektroniczną.Odwołanie Webinaru jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy przez Usługodawcę. W takim przypadku Użytkownik otrzyma pełny zwrot uiszczonej opłaty za Webinar w terminie 14 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Webinaru.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Webinaru z przyczyn od niego niezależnych polegających m.in. na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić Webinar, rezygnacji osoby prowadzącej Webinar wc zasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, mniejszej liczby zgłoszonych uczestników niż zaplanowano, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających jego przeprowadzenie (w szczególności awaria sprzętu, brak prądu etc.).
 18. W przypadku, o którym mowa w pkt. 17 niniejszego paragrafu Użytkownik jest uprawniony
  wedle swojego wyboru do skorzystania z takiego samego Webinaru winnym terminie,wykorzystania dokonanej wpłaty na inny Webinar organizowany przez Usługodawcę,nabycie innej Usługi dostępnej w Serwisie lub do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Webinaru w terminie 3 dni od powiadomienia go o nowym terminie wydarzenia i żądania zwrotu całej uiszczonej opłaty za Webinar. Usługodawca zwróci Użytkownikowi uiszczoną należność w terminie 14 dni od chwili otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników związane z przełożeniem bądź odwołaniem Webinaru.
 20. W przypadku zakłócenia udziału w Webinarze z przyczyn technicznych niezależnych od Użytkownika bądź niemożności uczestniczenia przez niego w Webinarze z powodów losowych, Użytkownik obowiązany jest powiadomić o tym fakcie Usługodawcę najpóźniej wciągu 24 godzin od momentu ich zaistnienia. W takim wypadku Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do pełnego materiału z Webinaru, w szczególności jego nagrania.21.Nieobecność Użytkownika na Webinarze z przyczyn będących po jego stronie równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem przez Usługodawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Użytkownika wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
 21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w Webinarze Użytkownikom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,psychotropowych lub innych podobnie działających środków bądź zachowujących się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku wydarzenia i jego uczestników bądź zakłócających jego przebieg. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Webinarze.
 22. Webinary mogą być nagrywane.
 23. Zawierając umowę Webinaru Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie imienia i nazwiskaw przypadku jego podania podczas wejścia do pokoju webinaryjnego a także zgodę na późniejsze, nieodpłatne wykorzystywanie tak powstałych materiałów do promowania Webinaru w każdy wybrany przez Usługodawcę sposób.

§ 9. LICENCJA I DOSTĘP DO TREŚCI CYFROWYCH.

 1. Usługodawca oferuje dostęp do Treści Cyfrowych (w postaci materiałów wideo dostępnych na Stronie Internetowej Serwisu) dla Użytkowników Serwisu.
 2. Dla uzyskania dostępu do danej Treści Cyfrowej konieczne jest zawarcie przez Użytkownika z Usługodawcą Umowy Licencyjnej. W tym celu niezbędne jest złożenie przez Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu Zamówienia na Treść Cyfrową.
 3. Złożenie Zamówienia na Treść Cyfrową następuje zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Zamówienia.
 4. Zamówienie na Treść Cyfrową podlega automatycznej weryfikacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika. Otrzymanie przez Użytkownika wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia na Treść Cyfrową do realizacji oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej.
 5. Poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej Użytkownik otrzymuje niewyłączną, odpłatną lub nieodpłatną licencję na korzystanie z danej Treści Cyfrowej przez czas posiadania przez Użytkownika aktywnego Konta nie dłużej niż przez czas określony w opisie danej Treści Cyfrowej.
 6. Dostęp do Treści Cyfrowej możliwy jest jedynie przez przeglądarkę internetową. Użytkownik nie jest uprawniony do ściągania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek sposób Treści Cyfrowych.
 7. W celu uzyskania dostępu do danej Treści Cyfrowej oferowanej odpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności w sposób określony w § 11 niniejszego Regulaminu.
 8. Usługodawca przystępuje do realizacji Zamówienia na daną Treść Cyfrową po otrzymaniu należności uiszczonej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Momentem uiszczenia przez Użytkownika należności za dostęp do danej Treści Cyfrowej jest moment zaksięgowania należnej opłaty na wskazanym przez Usługodawcę koncie bankowym.
 9. Po odnotowaniu na Koncie Usługodawcy płatności za daną Treść Cyfrową poinformuje on Użytkownika o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Treść Cyfrową wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany na Koncie Użytkownika.
 10. Rozpoczęcie świadczenia Usługi udostępniania danej Treści Cyfrowej zostanie zrealizowane nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu przekazania Użytkownikowi informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Treść Cyfrową
 11. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej na Treść Cyfrową uprawnia Usługodawcę do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu na podany przez niego na Koncie adres e-mail.
 12. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę Licencyjną poprzez usunięcie Konta,przy czym usunięcie Konta równoznaczne jest z utratą dostępu i możliwości korzystania z Treści Cyfrowych.

§ 10. CENY USŁUG ORAZ PROMOCJE.

 1. Wszystkie Ceny Usług prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danej Usłudze jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia Zamówienia. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury VAT podane są również ceny netto Usług (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług(VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w cenie
  brutto.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Cen Usług znajdujących na Stronie Internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą Ceny.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
 4. W ramach ogłaszanych promocji Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.
 5. Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 11. METODY PŁATNOŚCI I FAKTURY VAT.

 1. Użytkownik dokonuje płatności za Usługi przy pomocy Metod Płatności wskazanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
 2. Skorzystanie z wybranej przez Użytkownika Metody Płatności wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu udostępnianego Użytkownikowi przez danego Dostawcę usług przekazu płatności przed dokonaniem płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
 3. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 2, określają zasady odpowiedzialności Dostawcy danej Metody Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.
 4. Akceptując postanowienia regulaminu Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

§ 12. PRAWA KONSUMENTA

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu)dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności.
 4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności poniesionych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
  Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 1. Wszelkie treści i materiały prezentowane w trakcie Webinaru, a także zawartość Strony Internetowej Serwisu na które składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika,logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja,układ, a także wygląd Strony Internetowej, bądź też oprogramowanie zapewniające jej działanie stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie.
 2. Korzystając ze Strony Internetowej, jak i uzyskując dostęp do treści chronionych w ramach świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług, Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.
 3. Użytkownik umieszczając Dane, w szczególności teksty, fotografie oraz grafiki zobowiązany jest nie naruszać praw wyłącznych, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej Usługodawcy lub innych podmiotów. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie tych praw oraz za wszelkie szkody tym wyrządzone.
 4. Użytkownik poprzez umieszczenie w ramach Serwisu (w tym na Stronie Internetowej) swoich komentarzy oraz recenzji na temat Usług wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę tych komentarzy i recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu.

§ 14. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ Usługodawcę.

 1. Usługodawca jest uprawniony do Zablokowania dostępu Użytkownika do Usług Serwisu w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników,naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług.
 2. Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług Serwisu z wyprzedzeniem 5 dni roboczych drogą elektroniczną wysyłając na adres podany przez Użytkownika wezwanie do zaprzestania lub usunięcia naruszenia, bądź wskazania okoliczności świadczących o tym, że Użytkownik nie ponosi za nie odpowiedzialności.3.W przypadku nieusunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 1 oraz niewskazania wiarygodnych okoliczności świadczących o tym, że Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o której mowa w ust. 2,Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika, a także poprzez usunięcie Konta Użytkownika wypowiedzieć umowę na korzystanie z Konta i Usług z nim związanych, w tym Umowy Licencyjnej na korzystanie z Treści Cyfrowych.

§ 15. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

 1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Usługodawcę lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Usługodawcy.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@epotest.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację.
 3. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usług wynikające z:
  • błędów lub pomyłek Użytkownika,
  • nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Użytkownika,
  • działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Usługodawcy w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu.
 4. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Usługodawca wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Usługodawcę lub przedstawiciela Usługodawcy bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.
 7. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na złożoną reklamację,Użytkownik wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Usługodawcę do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 8. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust.7, i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Usługodawca ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Usługodawcy na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.11.Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:a)poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,b)przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 9. Działania mediacyjne określone w ust.11 dostępne są po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej lub właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego.

§ 16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:
  • modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
  • siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy).
 2. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej itp). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie zadziałania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Loginu lub Hasła. Usługodawca zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Klienta. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie jego Loginu/i lub Hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub z przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle– blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), które mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług w Serwisie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.
 9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Użytkownika.
 10. W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej,określonej w Regulaminie.
 11. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca w zakresie ochrony danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Użytkownik, który dokonał rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta danego Użytkownika lub poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem e-mailinfo@potest.pl.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI znajdująca się na Stronie Internetowej Serwisu.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu.
 3. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Usługodawcę najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Usługodawcy na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej 14 dni.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym(np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
 6. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Usługodawcy ani zmiana danych Usługodawcy wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 7. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 8. Usługodawca ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 9. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 10. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Użytkownika.
 11. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 12. Konsument dokonując zapłaty za udostępnienie treści cyfrowej oświadcza, że zgadza się na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mu treści cyfrowych przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy. Potwierdza, że został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielenia tej zgody/dokonania zapłaty, oraz że przeczytał i akceptuje Regulamin Serwisu.
 13. Konsument dokonując zapłaty za webinar oświadcza, że zgadza się na wykonanie usługi przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy. Potwierdza, że został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielenia tej zgody, oraz że przeczytał i akceptuje Regulamin Serwisu oraz Regulamin uczestnictwa w webinarium.